Browsing the "Social" Tag

เอไอเอส ผนึกกรมควบคุมโรค เฝ้าระวังไข้เลือดออกระบาด ผ่านแอปฯ อสม.ออนไลน์ ชูดิจิทัลลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ

15 June 2022 | by SKY

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่ได้ยินชื่อกันมาจนชินหู ทำให้หลายคนอาจไม่ได้ตระหนักถึงความน่ากลัวของโรคนี้เท่าที่ควร แต่ทราบหรือไม่ว่า โรคไข้เลือดออกถือเป็น 1 ใน 4  โรคเสี่ยงของคนไทย และยังเป็นโรคที่ยังไม่สามารถพัฒนาวัคซีนมาฉีดเพื่อป้องกันได้ รวมทั้งหากผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกแล้วไม่​สามารถดูแลอย่างถูกวิธี หรือไม่สามารถพาผู้ป่วยไปหาหมอเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทัน ก็อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ในที่สุด


SCG เกณฑ์ขุนพลร่วมกู้ 3 วิกฤตโลก โดยใช้หลัก ESG ในงาน“ SCG ESG Pathway”

14 December 2021 | by Panee

ปัญหาโลกร้อน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ความเหลื่อมล้ำของรายได้ กำลังเป็นวิกฤตอย่างรุนแรง ซึ่งการบรรเทาวิกฤตเหล่านี้เริ่มได้จากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัวที่กลับช่วยโลกได้เช่นเดียวกับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก (Butterfly Effect)


เปิดตัวเมืองมาย ต้นแบบชุมชน ECO CITY ตอบโจทย์พัฒนาเมืองพร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อม

1 July 2021 | by Panee

เมื่อปี 2563 ชุมชนเมืองมาย ได้รับการประเมินทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเชิงนิเวศครบทั้ง 19 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมินของกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นเป็น 70% จาก 53% ซึ่งจัดอยู่ในระดับ ECO CITY ถือเป็นต้นแบบของการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่องBack to Top ↑