Browsing the "Governance)" Tag

มายด์แชร์ แนะแบรนด์ อย่ามอง ESG แบบตามกระแส พร้อม 3 เช็คลิสต์ สำรวจความพร้อมสร้างแบรนด์ยั่งยืน

16 June 2022 | by SKY

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีความเข้าใจบริบทของโลกธุรกิจ ที่หันมาให้ความสำคัญ  3 แกนสำคัญ ทั้งในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) การดูแลสังคม (Social) รวมทั้งการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการมีธรรมาภิบาล  (Governance) ซึ่งถือเป็นวาระที่กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ท้ังจากกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งการขับเคลื่อนจากฝั่งของแบรนด์ 


SCG เกณฑ์ขุนพลร่วมกู้ 3 วิกฤตโลก โดยใช้หลัก ESG ในงาน“ SCG ESG Pathway”

14 December 2021 | by Panee

ปัญหาโลกร้อน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ความเหลื่อมล้ำของรายได้ กำลังเป็นวิกฤตอย่างรุนแรง ซึ่งการบรรเทาวิกฤตเหล่านี้เริ่มได้จากสิ่งเล็กๆ ใกล้ตัวที่กลับช่วยโลกได้เช่นเดียวกับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีก (Butterfly Effect)


เปิดตัวเมืองมาย ต้นแบบชุมชน ECO CITY ตอบโจทย์พัฒนาเมืองพร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อม

1 July 2021 | by Panee

เมื่อปี 2563 ชุมชนเมืองมาย ได้รับการประเมินทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเชิงนิเวศครบทั้ง 19 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมินของกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มขึ้นเป็น 70% จาก 53% ซึ่งจัดอยู่ในระดับ ECO CITY ถือเป็นต้นแบบของการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่องBack to Top ↑