Browsing the "เศรษฐกิจพอเพียง" Tag

นายกชื่นชมหลายภาคส่วนร่วมสร้างโมเดล”บึงบางซื่อ” ต้นแบบชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

15 September 2020 | by Panee

ชาวบ้านบึงบางซื่อตื้นตันได้บ้านใหม่ พร้อมทะเบียนบ้าน มีน้ำ-ไฟ สัญญาจะพัฒนาเป็นสวนเกษตรอินทรีย์กลางกรุง และบึงน้ำเป็นแก้มลิงและปอดให้คนเมือง นายกชื่นชม ชุมชนสามัคคี มีวินัยออมเงินสร้างบ้าน ยกให้เป็นต้นแบบชุมชนเมืองเข้มแข็ง ขอบคุณภาครัฐ-เอกชน ที่สร้างกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง


“๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” เรียนรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ที่ชุมชนบ้านศาลาดิน

13 December 2018 | by Panee

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) มูลนิธิชัยพัฒนาฯลฯ ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชา จัดกิจกรรม “๕ ธันวา ตามรอยพระราชา” ผ่านการเรียนรู้ของชุมชนบ้านศาลาดิน ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่เกษตรทฤษฏีใหม่นำมาปฏิบัติพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรที่อยู่ยั่งยืนอย่างมีความสุข


มูลนิธิเอสซีจี บ่มเพาะต้นกล้าชุมชน…มุ่งสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

20 August 2018 | by Jirapan

พลังของคนหนุ่มสาว มีความสำคัญในทุกๆ ส่วนของสังคม เพราะมีความท้าทายต่อพลังความคิด พลังใจ พลังกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในบ้านเกิดในฐานะ “นักพัฒนาท้องถิ่นยุคใหม่” ที่จะต้องมีความพร้อมในการขับเคลื่อนสืบทอดงานชุมชนในมิติต่างๆ เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างสมดุล และยั่งยืน


“เพาะพันธุ์ปัญญา” หว่านกล้าสู่ ”ไพรบึงวิทยาคม” ปูฐานการศึกษาอนาคต

30 April 2018 | by Panee

“ตั้งแต่ได้เข้ามาในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดขึ้นกับชีวิตของหนู จากคนไม่เอาไหน ก็กลายมาเป็นคนรับผิดชอบมากขึ้น”  Back to Top ↑