DMT เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรสู่ ESG ด้วยแนวทาง 3 มิติ เพื่อความยั่งยืน

Published on 30 April 2022 | by Panee

0

ภายหลังจากที่บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) หรือ DMT ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ในการขับเคลื่อนธุรกิจที่ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของนักลงทุน และ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ถือเป็น Trend ที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องศึกษาและปรับให้เข้ากับธุรกิจของตัวเองทุกองค์กร

โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม นำไปสู่การสร้างธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืนในอนาคต เพื่อครอบคลุมมิติความยั่งยืน ESG ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) , สังคม  (Social) ,  มิติกำกับดูแลกิจการหรือ มิติเศรษฐกิจ (Governanc/Economic) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเข้าถึง และรับทราบแนวการปฏิบัติ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกับการบูรณาการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงาน โดย DMT มีเป้าหมายในการส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนใน 3 มิติ ดังนี้

1. มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) DMT มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มจากการจัดทำระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO14001 มีการกำหนด “นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม” ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันและควบคุมมลพิษจากการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ เสียง ฝุ่น ขยะ น้ำทิ้งจากอาคาร และดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการการแต่งตั้งคณะทำงาน 3Rs (Reduce Reuse Recycle) เพื่อรับผิดชอบขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน นโยบายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดมาตรการและโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม การลดก๊าชเรือนกระจก มีการติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง

2. มิติสังคม (Social) DMT ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงบริบททางสังคม และชุมชนรอบข้างมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการในการเดินทาง “ทางเลือกที่เห็นค่าเวลาของคุณ” ด้วยบริการด้านคมนาคมขนส่งที่สะดวก (Convenience) รวดเร็ว (Speed) และปลอดภัย (Safety) ตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ISO 9001 และได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมาปรับใช้ในการให้บริการ โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบเก็บค่าผ่านทางแบบใช้พนักงาน (Manual Toll Collection & Electronic Toll Collection System) และแบบอัตโนมัติ (Electronic Toll Collection System) ที่สามารถรองรับการใช้บัตร M-Pass /Easy Pass รวมไปถึงการพัฒนาระบบรับชำระด้วย บัตร EMV และ QR Code รวมถึงศึกษาและติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบระบบเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้น (Multi-Lane Free Flow) เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรหนาแน่นบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในช่วงเวลาเร่งด่วนได้
DMT ยังมีการตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทางการร้องเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ Tollway Call Center 1233, Facebook: Don Muang Tollway, Website: www.tollway.co.th และ Line OA: @donmuangtollway ที่จะเปิดให้บริการภายในไตรมาสที่ 2/2565

3. มิติเศรษฐกิจ (Economic) และ การกำกับดูแลกิจการ (Governance) DMT มีการบริหารจัดการภายในและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วนอย่างเหมาะสม รวมทั้งประเมินถึงความเสี่ยงทั้งในระดับปฏิบัติการ และ ระดับองค์กร ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อบริหารจัดการให้มีความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) DMT มีการสำรวจ วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง และความกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อวางแนวทางการตอบสนอง และนำมาวิเคราะห์ประเด็นสาระสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยพิจารณาถึงแนวโน้มทิศทางการดำเนินงานของธุรกิจ เป้าประสงค์ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งประเด็นสาระสำคัญของอุตสาหกรรม/ธุรกิจประเภทเดียวกัน และนำมากำหนดกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนในการบริหารกิจการต่อไป

การพัฒนาบริษัทฯ ทั้ง 3 มิตินี้ จึงเป็นการยกระดับการบริหารภายในองค์กร ที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อส่งมอบคุณค่าสู่ความยั่งยืน

Tags: , , , , , , , , , ,

Back to Top ↑