ฟอร์ด สานต่อ‘Water Go Green’ สู่ปีที่ 6 มุ่งสร้างต้นแบบจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร

Published on 20 November 2021 | by Panee

0

ฟอร์ด จับมือพีดีเอสานต่อโครงการ ‘Water Go Green – การจัดการน้ำพลังงานแสงอาทิตย์’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มุ่งสร้างต้นแบบการจัดสรรทรัพยากรน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการเกษตรด้วยการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้โรงเรียนวัดเกาะ เพื่อใช้สูบน้ำสำหรับแปลงเกษตรอินทรีย์

“ฟอร์ดตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เราเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนที่ฟอร์ดเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินโครงการ Water Go Green มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยได้เน้นย้ำที่การสร้างต้นแบบเพื่อให้ชุมชนโดยรอบเข้ามาเรียนรู้ และนำไปประยุกต์ใช้เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและยกระดับคุณภาพชีวิต” กมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และตลาดอาเซียน กล่าว

กมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย และตลาดอาเซียน และพีดีเอ มอบรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งจะสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้งานในพื้นที่ห่างไกลและไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 10 แผงให้แก่โรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มกำพล) ) ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จะช่วยให้โรงเรียนสามารถสูบน้ำและจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตรในปริมาณมากถึง 4,000 ลิตรต่อชั่วโมง มีเครื่องอินเวอร์เตอร์แปลงไฟขนาด 2,500 วัตต์เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้า พร้อมเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟส่องสว่างตามจุดต่างๆ ของโรงเรียนซึ่งจะช่วยลดค่าไฟฟ้า การมอบชั้นปลูกผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์จำนวน 6 จุด เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตร เอื้อประโยชน์ให้กับครูและนักเรียนราว 200 คนในโรงเรียน โดยแปลงผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์นี้ จะใช้จุนเจือการบริโภคภายในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการฝึกทักษะอาชีพเกษตรให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชนใกล้เคียง

ฟอร์ด ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์จำนวน 10 แผงให้แก่โรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มกำพล) ) ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

นอกจากนี้ ฟอร์ด และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (พีดีเอ) ยังได้มอบรถเข็นพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลและไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยรถเข็นนี้จะสามารถใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกชนิด เช่น พัดลม หรือหม้อหุงข้าว ทั้งนี้ โรงเรียนวัดเกาะ (กริ่มกำพล) นับเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพในการนำโครงการไปพัฒนาต่อยอดให้กับชุมชน เนื่องจากทางโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ‘โรงเรียนร่วมพัฒนา’ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางและแบบอย่างในการกระจายองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ไปสู่ชุมชน

โครงการ Water Go Green ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุน ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี ซึ่งเป็นหน่วยงานเพื่อสังคมของฟอร์ด ที่มีการจัดกิจกรรม Ford Global Caring Month ในเดือนกันยายนของทุกปี เพื่อให้อาสาสมัครฟอร์ดทั่วโลกร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม แต่เนื่องด้วยมาตรการการรักษาความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ในปีนี้โครงการ Water Go Green จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์จะนำไปใช้กับระบบให้น้ำอัตโนมัติในแปลงปลูกผักตามวิถีเกษตรอินทรีย์ และต่อเข้ากับระบบไฟส่องสว่างในโรงเรียนเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้า

ซึ่งทางฟอร์ด ประเทศไทย และพีดีเอ ได้ทำงานร่วมกับส่วนราชการและชาวบ้านในชุมชนอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาช่วยจัดการทรัพยากรน้ำ ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และห่วงใย ใส่ใจสังคม

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Back to Top ↑